• Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie

Regulamin i skład Samorządu Uczestników

SKŁAD SAMORZĄDU UCZESTNIKÓW
 
PRZEWODNICZĄCA- Natalia Lelo
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ- Eliza Aleksiak
SEKRETARZ- Adriana Sęk
CZŁONKOWIE- Maja Trelińska, Gabrysia Piotrowska, Julia Lipińska, Małgorzata Chorążewicz, Martyna Gnoza, Paulina Krysiak, Patrycja Ciecierska
 
 
Regulamin Samorządu Uczestników

w Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie

 

 Uchwalono na podstawie art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59).

 

I.Postanowienia ogólne

1)W Młodzieżowym Domu Kultury działa Samorząd Uczestników, dalej zwany "Samorządem".

2)Samorząd tworzą wszyscy uczestnicy zajęć w placówce.

3)Samorząd powinien tak organizować swoją działalność na terenie placówki, aby uczestnicy znali jego plan i mogli aktywnie uczestniczyć w jego realizacji.

4)Postanowienia Regulaminu Uczestników nie mogą być sprzeczne ze Statutem Młodzieżowego Domu Kultury.

5)Działania Samorządu Uczestników określają następujące zasady:

a)Powszechność współrządzenia.

b)Demokratyczne reprezentowanie ogółu.

c)Autonomia.

d)Jawność funkcjonowania.

6)Samorząd może przedstawiać: Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, a w szczególności dotyczących prawa uczestników do:

a)Zapoznawania się z programami zajęć oraz z ich treściami, celem i stawianymi wymaganiami.

b)Współorganizowania oraz udziału w imprezach masowych placówki.

c)Organizacji życia placówki, stwarzającego możliwość rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

d)Współorganizowania działalności kulturalnej, społecznej i charytatywnej oraz sportowo- turystycznej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi placówki.

e)Zatwierdzenia nominacji nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

f)Wyrażania opinii w sprawie nagród i kar wobec uczestników, przewidzianych w Statucie Placówki.

II.Struktura Samorządu Uczestników

7)Organami Samorządu są:

a)Rada wolontariatu, powołana w ramach Samorządu uczestników: koordynator, czlonkowie

b)Rada Samorządu Uczestników w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, członkowie.

8)Kompetencje Przewodniczącego Rady Samorządu:

a)Reprezentuje Samorząd wobec Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

b)Kieruje pracą Samorządu.

c)Organizuje współpracę Samorządu z Radą Pedagogiczną

d)Reprezentuje placówkę na zewnątrz jako przedstawiciel młodzieży.

e)Kontroluje prawidłowość działania organów Samorządu.

f)Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Samorządu Uczestników.

9)Kompetencje Rady Samorządu Uczestników:

a)Zwołuje zebrania Samorządu.

b)Opracowuje i przedstawia projekt programu prac Samorządu Uczestników Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej placówki.

c)Jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora placówki i Rady Pedagogicznej.

10)Kompetencje zastępcy Przewodniczącego:

a)Jest współodpowiedzialny za realizację zadań nałożonych na Przewodniczącego Samorządu Uczestników.

b)W razie nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego kompetencje.

c)Wspomaga Przewodniczącego we wszystkich jego zadaniach wynikających z jego funkcji.

11)Kompetencje sekretarza

a)Prowadzi zeszyt protokołów zebrań.

12)Samorząd ze swojego składu wyłania Radę Wolontariatu, następnie koordynatora i członków.

           13) Rada wolontariatu może stanowić narzędzie do koordynacji zadań z zakresu wolontariatu, przez m.in.: diagnozowania potrzeb społecznych w środowisku lub otoczeniu placówki, opiniowania oferty działań i decydowania o konkretnych działaniach do realizacji.
                   

III.Tryb przeprowadzenia wyborów

14)Komisja wyborcza:

a)Składa się z trzech wybranych uczestników, którzy nie kandydują w wyborach.

b)Czuwa nad przebiegiem wyborów

c) Zapoznaje ze strukturą Samorządu i ustala listę zgłoszonych kandydatów.

d)Odpowiada za obliczanie głosów oddanych na kandydatów w trakcie głosowania i podaje wyniki do ogólnej wiadomości.

15)Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczestnicy placówki.   

16)Wybory odbywają się co roku i mają charakter uzupełniający.

17)Procedura zgłaszania kandydatów:

a)Uczestnicy poszczególnych kół zainteresowań mają prawo zgłosić kandydatów do Samorządu Uczestników

b)Lista kandydatów oraz ich charakterystyki powinny być udostępnione na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczestników, co najmniej na tydzień przed dniem wyborów.

18)Zasady głosowania:

a)Wzór karty i sposób głosowania ustala Komisja Wyborcza.

b)Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty do urny.

19)Sposób obliczania głosów i ogłaszania wyników:

a)Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

b)Liczba kandydatów, którzy wejdą do Samorządu Uczestników zależy od liczby zwolnionych miejsc.

c)Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który podpisują wszyscy jej członkowie.

IV.Zadania opiekuna Samorządu Uczestników

20)Opiekun Samorządu Uczestników czuwa nad całokształtem prac Samorządu.

V.Dokumentacja Samorządu Uczestników

21)Dokumentami potwierdzającymi działalność Samorządu Uczestników są: Regulamin Samorządu, roczne sprawozdanie z działalności, zeszyt protokołów.

VI.Przepisy końcowe

22)Młodzież występująca w obronie praw innych uczestników nie może być z tego powodu negatywnie oceniana przez nauczycieli.

23)Regulamin Samorządu Uczestników jest uchwalany w głosowaniu jawnym podczas zebrania Samorządu Uczestników z przedstawicielami poszczególnych kół zainteresowań.

 

PLAN DZIAŁAŃ RADY WOLONTARIATU I WSZYSTKCH WOLONTARIUSZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

- zbiórka baterii przez cały rok szkolny 2017/2018

- Zabawa Andrzejkowa dla dzieci- listopad: pomoc przy organizacji andrzejek dla dzieci MDK

- pomoc w przygotowaniach i organizacji integracyjnego balu karnawałowego- luty 2018

- Wolontariat "Być dla innych": styczeń- marzec 2018: przygotowania i organizacja integracyjnej akcji charytatywnej "Być dla innych" na rzecz dzieci niepełnosprawnych

- spotkania integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi przez cały rok szkolny 2017/2018

BIP

 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie