Bez nazwy 001

OFERTA WAKACYJNA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W MRĄGOWIE                

Oferta wakacyjna Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie obejmuje trzy turnusy, które zostały pozytywnie zaakceptowane przez Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty  i są zarejestrowana w bazie wypoczynku MEN jako zgłoszenia;

 1. nr 2026/WAR/L-2022
 2. nr 2020/WAR/L-2022
 3. nr 1366/WAR/L-2022

Czas trwania : W tym roku przygotowaliśmy 3 jednotygodniowe turnusy. Zajęcia będą odbywały się w godzinach: 10.00-15.00.

Terminy turnusów tygodniowych:

 • 27.06- 01.07.2022
 • 04.07-08.07.2022
 • 11.07-15.07.2022

Ilość uczestników: W każdym turnusie przyjmujemy dwie grupy 13 osobowe – razem 26 osób w każdym turnusie, w pełnej ofercie- osób 78

Sprawy organizacyjne:

 1. W każdej grupie pracuje jeden nauczyciel. Na dwie grupy jest przydzielona osoba wspomagająca.
 2. Zapisy rozpoczynamy od dnia 1 czerwca 2022r.
 3. Rodzice wypełniają zgody i oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.
 4. Wyżywienie zapewniają rodzice w postaci drugiego śniadania. W planach turnusów  ognisko z kiełbaską  oraz obiad w Galindii. 
 5. Każdy uczestnik jest przyprowadzany i odbierany  przez rodzica/ prawnego opiekuna w podanych godzinach..
 6. Jeśli uczestnik półkolonii moze wracać sam rodzic wypełnia w karcie odpowiednie oświadczenie.
 7. Koszt jednego tygodniowego turnusu to 450 zł, który pokrywają rodzice.. Są to opłaty za autokar na codzienne wyjazdy, atrakcje, warsztaty , obiad, wyjście na lody , pieczywo na ognisko i dodatki, pamiątkowe koszulki wakacyjne, owoce, itp.
 8. Oferta półkolonii może zostać zmodyfikowana w przypadku nieodpowiednich warunków pogodowych.

W ofercie każdego turnusu znajdują się następujące zajęcia i propozycje:

PROGRAM III TURNUSÓW

rozpoczęcie : godz:10.00

zakończenie: godz:15.00

 

 1. PONIEDZIAŁEK: spotkanie organizacyjne: gry i zabawy integracyjne, rozdanie pamiątkowych koszulek ( wyjście na lody), wyjazd do Zyndak do Ustronnego Siedliska: zwiedzanie zagrody z alpakami, ognisko z kiełbaską .
 1. WTOREK: spotkanie organizacyjne, wyjazd do Wioski Wikingów w Galindii: zwiedzanie z przewodnikiem, pasowanie na Galinda, obiad na miejscu .
 2. ŚRODA: spotkanie organizacyjne, wyjazd do Mazurskiej Wioski Strachów w Węgoju koło Biskupca: zwiedzanie, gra terenowa, warsztaty i ognisko z kiełbaską.
 3. CZWARTEK: spotkanie organizacyjne , wyjazd do Papugarni i Parku Trampolin w Olsztynie: zwiedzanie, zabawa integracyjna 
 4. PIĄTEK: spotkanie organizacyjne, wyjazd do wioski indiańskiej w Spytkowie pod Giżyckiem: zwiedzanie, gry i zabawy oraz ognisko z kiełbaską .

ZAPRASZAMY :)

                                                      WARUNKI UCZESTNICTWA

 • 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem półkolonii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Młodzieżowy Dom Kultury z tymczasową siedzibą : oś. Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo (budynek SP nr 4)

 2. Dokument ustala ogólne warunki uczestnictwa w trzech turnusach organizowanych przez Organizatora. 

3. Niniejszy dokument  wymaga pisemnego potwierdzenia zapoznania się z jego treścią przez osobę zapisującą dziecko na dany turnus tygodniowy w karcie zgłoszenia.

4. Osobami uczestniczącymi w półkolonii są osoby niepełnoletnie od 7 roku życia wg rocznika, zatem ich udział w półkolonii wymaga wyrażenia pisemnej zgody na ich udział przez ich Opiekuna.

5. Podstawą uczestnictwa w półkoloniach uczestnika jest zapoznanie się z ofertą Organizatora, Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem Półkolonii i  Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa  obowiązującą w czasie organizacji wypoczynku letniego- półkolonii w Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie. Następnie należy wypełnić formularza zgłoszeniowego podając pełne dane teleadresowe. Karta zgłoszenia oraz wszystkie dokumenty do zapoznania się dostępne w sekretariacie MDK (budynek SP nr 4, pokój 101 bryła G, pierwsze piętro)

6. Zajęcia stacjonarne, prowadzone przez nauczycieli- wychowawców Organizatora są bezpłatne.

7. Opiekunowie uiszczają opłatę za atrakcje wyjazdowe, przewóz dzieci oraz obiad i pamiątkowe koszulki. Opłata wynosi 450 zł i jest wpłacana razem z przekazaniem wypełnionej karty zgłoszenia dziecka w pierwszym dniu półkolonii przed wejściem do placówki.

8. Wyjazdy są organizowane z zachowaniem wszelkich procedur oraz z wynajęciem odpowiedniej firmy przewozowej dla dzieci.

9. Uczestnicy odbierani są przez Opiekuna, który czeka na dziecko przed wejściem do szkoły. W przypadku samodzielnego powrotu Uczestnika z terenu półkolonii lub odebranie go przez inną osobę niż Opiekunowie, Opiekun jest zobowiązany do upoważnienia w karcie zgłoszenia  innej osoby do odbioru . 

10. Uczestnicy przebywają pod opieką Organizatora od momentu przekazania Uczestnika przez Opiekuna, nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż godz. 15.00 .

12. Pierwszeństwo w zapisach na półkolonie mają uczestnicy zajęć oraz mieszkańcy miasta Mrągowa.

13. Można zapisać dziecko na jeden turnus z możliwością udziału w dwóch turnusach.

13. W przypadku chęci zapisania dziecka na dwa turnusy Opiekun zaznacza w karcie zgłoszenia chęć udziału.

14. Po zakończeniu zapisów dziecko wstępnie zapisane na drugi turnus automatycznie pojawia się na liście przyjętych, jeśli są wolne miejsca.

15. Zapisy trwają od 01.06.2022r  pod tel. 89 741 25 32 lub pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W przypadku zapełnienia listy zgłoszeń szybciej niż 15.06.2022r. , zapisy zostaną zamknięte.

16. W przypadku nie zgłoszenia się w pierwszym dniu półkolonii  bez wcześniejszej informacji, dziecko zostaje skreślone z listy. W jego miejsce wpisana zostaje osoba oczekująca, jeśli taka będzie.

 • 2 Prawa i obowiązki organizatora

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedstawionej oferty, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Uczestnika lub jego Opiekuna lub jest niezależne od Organizatora.

 2. Organizator nie odpowiada za skradzione, zgubione lub zniszczone rzeczy Uczestnika.

 3. Na półkoloniach ze względu na specyfikę wypoczynku  rzeczy cenne i wartościowe ( telefony, tablety, aparaty fotograficzne, odtwarzacze i gry elektroniczne) oraz pieniądze należy pozostawić w domu. 

4. Organizator ma obowiązek zagwarantować Uczestnikom opiekę wykwalifikowanych instruktorów       i wychowawców oraz nadzorować ich pracę podczas wypoczynku.

  5. Organizator ma obowiązek poinformować Opiekuna, niezależnie od pory dnia w przypadku, gdy sytuacja wymaga interwencji Opiekuna.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu półkolonii ze względu na panujące warunki atmosferyczne lub w innych uzasadnionych przypadkach. Zmiany te jednak nie mogą powodować zmian istotnych, a standard i jakość świadczeń zostanie zachowana.

7. Organizator zapewnia wszelkie środki higieny osobistej : mydło w płynie, środek dezynfekujący.

8. Dzieci zostaną też zapoznane z instrukcją: jak skutecznie dezynfekować ręce, jak skutecznie myć ręce.

9. Wszyscy pracownicy , wychowawcy zostali przeszkoleni w zakresie bhp

 • 3 Prawa i obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik półkolonii ma obowiązek przestrzegania regulaminu półkolonii oraz wszystkich dodatkowych regulaminów obowiązujących podczas półkolonii.

 2.  Uczestnik ma obowiązek podporządkowania się zaleceniom i wskazówkom wychowawców oraz wszystkim osobom sprawującym pieczę nad uczestnikami

3. Podczas wypoczynku osób niepełnoletnich zabronione jest posiadanie i palenie tytoniu, posiadanie i zażywanie narkotyków, posiadanie i picie alkoholu oraz samowolne oddalanie się od grupy.

4. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do dbania o czystość w zajmowanych przez siebie pomieszczeniach/salach.  Nie może też przynosić przedmiotów z domu.

5. Opiekun Uczestnika półkolonii ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody  i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.

 6. Uczestnik ma prawo do spokojnego wypoczynku i korzystania ze wszystkich atrakcji oferty półkolonii. 

 7. Uczestnik ma prawo korzystać ze wszystkich obiektów i urządzeń przewidzianych w ofercie półkolonii zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 8. Uczestnik ma obowiązek zachowywać się w sposób nienaruszający interesów pozostałych Uczestników oraz zachowywać się w sposób pozwalający na sprawne i programowe przeprowadzenie zaplanowanych zajęć.

  9. Samodzielne oddalenie się z terenu, w którym realizowany jest program Półkolonii lub oddzielenie się od grupy Uczestnika jest zabronione.

10. Korzystając z atrakcji oraz wycieczek zawartych w programie Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad panujących w miejscu realizacji programu.

 11. W przypadku poważnego naruszenia reguł półkolonii oraz niestosowania się do zawartych w Warunkach Uczestnictwa i Regulaminie Półkolonii zasad lub gdy zachowanie Uczestnika narusza interes pozostałych uczestników Organizator wzywa Opiekuna.

12. W szczególnych przypadkach niewłaściwego zachowania dziecko może być skreślone z listy uczestników.

13. W przypadku niepokojących objawów chorobowych, dziecko zostaje w miarę możliwości jak najszybciej odebrane przez rodzica/opiekuna .

 

 

                                           REGULAMIN PÓŁKOLONII Z ZASADAMI HIGIENY PODCZAS WYPOCZYNKU 2022

Uczestnik półkolonii ma obowiązek:

 1. Przestrzegać Regulaminu Półkolonii, Warunków Uczestnictwa oraz wszystkich zasad i regulaminów obowiązujących podczas turnusów.
 2. Brać aktywny udział w zajęciach, warsztatach prowadzonych w trakcie półkolonii oraz odpowiednio zachowywać się w autokarze i w plenerze.
 3. Zachowywać się w sposób nienaruszający interesu pozostałych

uczestników oraz w sposób pozwalający na sprawne i programowe przeprowadzenie oferowanych zajęć, warsztatów i wyjazdów.

 1. Wykonywać wszystkie polecenia kierownika i wychowawców - nauczycieli oraz innych osób prowadzących warsztaty.
 2. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość i porządek wokół siebie oraz dbać o udostępniony w ramach zajęć sprzęt oraz materiały.
 3. Po każdych zajęciach i każdej czynności myć ręce / dezynfekować je .
 4. W autokarze zachować spokój i czystość.
 5. Być uczynnym i uprzejmym w kontaktach z koleżankami, kolegami, wychowawcami i instruktorami oraz innymi osobami.
 6. Zgodnie współpracować i szanować innych oraz wytwory ich pracy.
 7. Pod żadnym pozorem nie oddalać się poza teren, w którymi realizowany jest program półkolonii oraz nie oddalać się od grupy na wyjazdach.
 8. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę, która będzie identyfikować naszą grupę na wyjazdach w miejsca publiczne.
 9. W przypadku złego samopoczucia, choroby, urazu lub bólu niezwłocznie powiadomić nauczyciela lub kierownika.
 10. Powiadomić nauczyciela lub kierownika w przypadku nieodpowiedniego zachowania innych uczestników półkolonii.

Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek :

 1. Przyprowadzić dziecko i odebrać o wyznaczonej godzinie.
 2. Zapoznać się z wytycznymi, procedurami wewnętrznymi oraz warunkami uczestnictwa.
 3. Podpisać wszelkie zgody i prawidłowo wypełnić kartę kwalifikacyjną, która musi być dostarczona w pierwszym dniu półkolonii łącznie z wpłatą na wyjazdy i atrakcje.
 4. Być w stałym kontakcie z wychowawcą lub kierownikiem półkolonii ( odbierać telefon lub niezwłocznie oddzwaniać po próbie kontaktu)

Organizator ma obowiązek zapewnić dodatkowo w ramach higieny:

 1. Dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, z których korzystają uczestnicy oraz wykorzystywanych możliwych do dezynfekcji przedmiotów.
 2. Płyn do dezynfekcji rąk oraz dozowniki z mydłem w płynie i instrukcję odpowiedniego mycia rąk oraz ich dezynfekcji.
 3. W przypadku niepokojących objawów chorobowych odizolować dziecko od innych uczestników i pozostawić pod opieką nauczyciela oraz niezwłocznie skontaktować się z rodzicem /opiekunem prawnym.

Postanowienia ogólne:

 1. Na półkolonii obowiązuje całkowity zakaz używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia tytoniu oraz e-papierosów, spożywania alkoholu i zażywania używek oraz przynoszenia przedmiotów z domu.
 2. Samowolne oddalenie się od grupy, niestosowanie się do poleceń nauczycieli, a także nieprzestrzeganie obowiązujących regulaminów spowoduje konsekwencje w postaci: - upomnienia przez wychowawcę; - powiadomienia rodziców o zachowaniu; - wyłączenia z poszczególnych zajęć programowych.
 3. Organizator nie odpowiada za pozostawione lub zagubione przez Uczestnika rzeczy oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a zniszczonych przez innego uczestnika.
 4. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika, odpowiedzialność oraz ewentualne koszty napraw wyrządzonej szkody ponoszą rodzice.