Procedura bezpiecznego  funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie w okresie zagrożenia epidemicznego

- tryb pełny stacjonarny w rok uszkolnym 2021/2022

1. Postanowienia ogólne

 • Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci, w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie oraz miejscach ćwiczeń.
 • W trosce o bezpieczeństwo wychowanków , pracowników placówki i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19
 • Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji wychowanków od bezpośrednich kontaktów ze społecznością MDK działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną wychowanków stanowią pilną konieczność. Jednocześnie należy dbać o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb placówki, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań.
 • Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne MEN , MZ i GIS oraz Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z 17 sierpnia 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Niniejsza procedura dotyczy:

- rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz rodziców uczestników zajęć, których dzieci korzystają z oferty programowej MDK;

- nauczycieli pracujących w placówce;

- pracowników obsługi i administracji świadczących pracę na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.

2. Organizacja zajęć w placówce

 • Do placówki może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji warunkach domowych lub w izolacji.
 • Dzieci mogą być przyprowadzane do placówki i z niej odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z zajęć opiekunowie z dziećmi oraz uczestnicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku placówki należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły, w której mieści się Młodzieżowy Dom Kultury należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Rekomenduje się ,aby wychowankowie po przyjściu na zajęcia w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
 • Dzieci uczęszczające na zajęcia Akademii Przedszkolaka wchodzą z rodzicami oddzielnym wejściem, wyznaczonym tylko dla tej grupy.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki i szkoły, w której placówka obecnie funkcjonuje , zachowując zasady:

-1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

- dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

- dystansu od pracowników placówki i szkoły min. 1,5 m,

- opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami uczestnika zajęć. ( telefon do obojga rodziców i wyznaczonego w zastępstwie opiekuna).
 • Placówka ma w posiadaniu co najmniej jeden termometr bezdotykowy.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u uczestnika zajęć objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 38°C, kaszel, należy odizolować dziecko w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania uczestnika zajęć z placówki (rekomendowany własny środek transportu).
 • Wszystkie zajęcia będą odbywały się w osobnych salach. W przypadku wejścia do sali innej grupy , pomieszczenie to będzie dezynfekowane i wietrzone. Zmianę pomieszczeń ograniczy się do możliwego minimum.
 • W salach zajęć, w których pracują różni nauczyciele należy zachować odległość między stolikiem nauczyciela a stolikami wychowanków, co najmniej 1,5 m. Przed rozpoczęciem zajęć musi być zdezynfekowana powierzchnia dotykowa biurka nauczyciela.
 • W miarę potrzeby pracodawca zapewnia nauczycielom maseczki, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte lub uniemożliwi się do nich dostęp. Przybory do zajęć , zestawy wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami do zajęć i w miarę możliwości mieć własne zestawy. Pozostałe wspólne należy systematycznie dezynfekować. Na zajęciach robotyki każdy uczestnik ma swój zestaw, co spowoduje ograniczenie uczestników lub podzielenie ich na podgrupy.
 • W sali tanecznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć i dni wolne od zajęć.
 • Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone z zachowaniem dystansu od osób trzecich.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczestnikami zajęć oraz nauczycielami.
 • Dyrektor ma obowiązek aktualizacji i upowszechniania procedur funkcjonowania placówki
 • Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią rodziców, których dzieci korzystają z zorganizowanych przez placówkę zajęć oraz pracowników Młodzieżowego Domu Kultury jest dyrektor, który ma obowiązek aktualizacji procedur. Dyrektor placówki publikuje Proceduręna stronie internetowej mragowo.pl.

3. Higiena , czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przy głównym wejściu do przedszkola umieszcza się informację zawierającą numery telefonów do: Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mrągowie89 741 31 91, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 730do 1500, całodobowo 503191696, 518576412 i służb medycznych -Pogotowia ratunkowego 112 lub 999 .
 • Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczestników zajęć, wchodzące do placówki dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczestnicy, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczestnicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 • Jeżeli na terenie placówki uczestnicy zajęć i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.
 • Jeżeli z pomieszczeń placówki korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do placówki, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.

4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika placówki

 • Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
 • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 • Pracownicy zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywania czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 • Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisach prawa.

5. Postanowienia końcowe.

 • Zapisy ujęte w niniejszej procedurze mogą ulec zmianie w każdym czasie, zależnie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz możliwości organizacyjnych placówki.
 • Zmiany w treści procedury i ich uaktualnianie mogą zostać wprowadzone  zarządzeniem dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.
 • rodzic zapisujący dziecko na zajęcia wypełnia zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz oświadczenie i zobowiązanie do szybkiej komunikacji

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

Załącznik  nr 1 –  Oświadczenie  o zapoznaniu z procedurą bezpieczeństwa oraz Zgoda Rodziców/Opiekunów Prawnych na udział w zajęciach

Załącznik nr 2 – Zobowiązanie Rodziców/Opiekunów Prawnych  do  szybkiej komunikacji

Załącznik nr 3–  Instrukcja mycia rąk https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

Załącznik  nr 4– Instrukcja dezynfekcji rąk https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

 Załącznik nr 5– Instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

Załącznik nr 6– Instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

Tu można też pobrać zgodę rodziców i informację o przetwarzaniu danych osobowych, którą razem z załącznikiem nr 1 i nr 2 należy wypełnić przed zapisaniem dziecka na zajęcia

 dyrektor MDK Ewa Gnoza