Od 06.07.2020 r. do 07.08.2020 r. Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie organizuje półkolonie. Oferta wakacyjna została zaakceptowana przez Warmińsko Mazurskie Kuratorium Oświaty i jest zgłoszona w bazie wypoczynku MEN jako  nr 8208/WAR/L-2020 Zajęcia będą odbywały się w plenerze oraz w dwóch salach w SP nr 4, w której mamy tymczasową siedzibę. Półkolonie będą organizowane w czasie  od godz: 10.00 do  godz: 14.00. Zapisy przyjmujemy pod telefonem 89 741 25 32 lub pocztą Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia3 lipca 2020 r.  Zapewniamy wszelkie wymogi bezpieczeństwa, zawarte w wewnętrznej procedurze i załącznikach, z ktorymi prosimy się zapoznać. Jednym z warunków uczestnictwa jest odpowiednio wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii, do pobrania poniżej. Scan wypełnionej karty należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Terminy turnusów:

I turnus: 06.07.2020 r.- 10.07.2020 r.

II turnus : 13.07.2020 r- 17.07.2020 r.

III turnus: 20.07.2020 r.- 24.07.2020 r.

IV turnus: 27.07.2020 r- 31.07.2020 r.

V turnus: 04.08.2020 r- 08.08.2020 r.

W ofercie każdego turnusu:

-zajęcia plastyczne oraz konkurs palstyczny

- modelowanie z masy solnej

- wykonanie wakacyjnych świeczników i witraży

- doświadczenia i zabawy badawcze, kostka Rubika

- zabawa na świeżym powietrzu z bańkami mydlanymi

- ścieżka edukacyjna

- plener malarski

- malowanie farbami na elastycznej folii na świeżym powietrzu "Moje graffiti"

- łamanki językowe i rymowanki

- wyjazd do Mini Z00 do Polskiej Wsi połączony  z ogniskiem i pieczoną kiełbaską

- "koszulkomania"- projektowanie i farbowanie własnych koszulek

- pokaz strażacki w Grabowie i warsztaty udzielania pierwszej pomocy

- zajęcia taneczne na świeżym powietrzu oraz gry i zabawy sportowe

 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa  obowiązująca w czasie organizacji wypoczynku letniego- półkolonii w Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie,  w związku z  epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-11.

 § 1. Postanowienia ogólne

1. Celem niniejszej procedury jest :

- Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku.

- Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku.

- Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

- Stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa.

- Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.

- Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2020 r.

2. Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy:

  • rodziców dzieci, których dzieci korzystają z zorganizowanych w placówce półkolonii;
  • nauczycieli prowadzących zajęcia w poszczególnych turnusach;
  • pracowników obsługi i administracji świadczących pracę na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie w związku z epidemią koronawirusa 

 

  • § 2.  Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku

 

Uczestnicy wypoczynku

 

1. Są zdrowi w pierwszym dniu turnusu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.                                                                                                   

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

4. Uczestnikami półkolonii są dzieci z miasta Mrągowo i powiatu mrągowskiego.

 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku

1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

 2. Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynk

4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

 5. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

 

§  3. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku

1.Zapewnienie ograniczenia kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku poprzez wydzielone na wypoczynek letni dwie sale, z których w SP nr 4 korzysta tylko Młodzieżowy Dom Kultury. Są one w wyodrębnionej części szkoły.

2. Ograniczenie kontaktu z innymi osobami poprzez boczne wejście oddalone od wejścia głównego

3. Organizator zapewnia izolację osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.

4. Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi być dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu na półkoloniach oraz korzystania z pionu sanitarnego.

5.Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.

6. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.

7. Zaopatrzenie osób zatrudnionych podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic..

8. Przygotowany zostanie regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego.

9. Przed rozpoczęciem wypoczynku zorganizowane zostanie szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19.

10 Pracownicy i uczestnicy wypoczynku mają mieć zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

11. Należy wymagać od kadry oraz uczestników wypoczynku regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji (ograniczyć stosowanie środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. życia).

12. Należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych i zapewnić ich regularne napełnianie.

13. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, należy wyznaczyć osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku

Wyżywienie

1. Wyżywienie zapewniają rodzice w postaci drugiego śniadania. Każdy uczestnik ma swój posiłek.

2. Wyznaczona zostaje przerwa na posiłek z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.

Transport uczestników

1. W przypadku organizowania wyjazdów transportem publicznym do przewozu dzieci należy zachować ograniczenia ( odstęp w autokarze, maseczki)

2. Jest możliwość przewiezienia dziecka własnym transportem

3. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.

Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci :

1. Organizator zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia uczestnikom i ich rodzicom/prawnym opiekunom szczegółowego regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku.

2. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur.

3. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.

4. Organizator zapewnia  dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku oraz pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby.

5.  Należy ograniczyć w obiekcie przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych).

Realizacja programu

1. Program wypoczynku powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

2. Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum powinny być wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.

3. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę.

4. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

5. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. Dezynfekowane i czyszczone dokładnie muszą być przybory sportowe i programowe

6. Organizacja zajęć musi uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się grup.

Higiena

1. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.

 2. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.

3. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

4. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji

Kadra wypoczynku dzieci:

1. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Organizator zobowiązany jest przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

3. Umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

  4. Przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników wypoczynku.

5. Należy ustalić szybkie sposoby komunikacji kierownika wypoczynku z rodzicem i organizatorem wypoczynku, np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.

6. Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie.

§  4. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku

1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.

2. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

3.Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

4. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, powinna zostać poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 5.  Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku.

6.  Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 § 5.  Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem

1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/o  odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Zapisy ujęte w niniejszej procedurze mogą ulec zmianie w każdym czasie, zależnie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz możliwości organizacyjnych placówki.

2. Zmiany w treści procedury mogą zostać wprowadzone  zarządzeniem dyrektora placówki.

3. Procedura, z dniem wprowadzenia zostaje upubliczniona na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie mdk.mragowo.pl

Załączniki wkrótce do pobrania

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Warunki uczestnictwa

Załącznik nr 2 – Regulamin półkolonii z zasadami higieny podczas wypoczynku

Załącznik nr 3- karta wypoczynku

Załącznik nr 4- karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku do wypełnienia przez rodzica/prawnego opiekuna

Załącznik nr 5– Instrukcja: Jak skutecznie myć ręce

Załącznik nr 6– Instrukcja: Jak skutecznie dezynfekować ręce

Załącznik nr 7 – Instrukcja: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę

Załącznik nr 8 – Instrukcja: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice

                                                                                                      Ewa Gnoza

                                                                                                    Dyrektor MDK