SKŁAD SAMORZĄDU UCZESTNIKÓW
 
PRZEWODNICZĄCA- Natalia Lelo
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ- Eliza Aleksiak
SEKRETARZ- Adriana Sęk
CZŁONKOWIE- Maja Trelińska, Gabrysia Piotrowska, Julia Lipińska, Małgorzata Chorążewicz, Martyna Gnoza, Paulina Krysiak, Patrycja Ciecierska
 
 
Regulamin Samorządu Uczestników

w Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie

 

Uchwalono na podstawie art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59).

§ 1.Postanowienia ogólne

 1. W Młodzieżowym Domu Kultury działa Samorząd Uczestników, dalej zwany "Samorządem".

 2. Samorząd tworzą wszyscy uczestnicy zajęć w placówce.

 3. Samorząd powinien tak organizować swoją działalność na terenie placówki, aby uczestnicy znali jego plan i mogli aktywnie uczestniczyć w jego realizacji.

 4. Postanowienia Regulaminu Uczestników nie mogą być sprzeczne ze Statutem Młodzieżowego Domu Kultury.

 5. Działania Samorządu Uczestników określają następujące zasady: powszechność współrządzenia, demokratyczne reprezentowanie ogółu, autonomia, jawność funkcjonowania.

 6. Opiekun Samorządu Uczestników czuwa nad całokształtem prac Samorządu.

 7. Dokumentami potwierdzającymi działalność Samorządu Uczestników są: Regulamin Samorządu, roczne sprawozdanie z działalności, zeszyt protokołów.

 8. Samorząd może przedstawiać: Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, a w szczególności dotyczących prawa uczestników do:

 • Zapoznawania się z programami zajęć oraz z ich treściami, celem i stawianymi wymaganiami.

 • Współorganizowania oraz udziału w imprezach masowych placówki.

 • Organizacji życia placówki, stwarzającego możliwość rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

 • Współorganizowania działalności kulturalnej, społecznej i charytatywnej oraz sportowo- turystycznej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi placówki.

 • Zatwierdzenia nominacji nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 • Wyrażania opinii w sprawie nagród i kar wobec uczestników, przewidzianych w Statucie Placówki.

§2. Struktura Samorządu Uczestników

 1. Organami Samorządu są:

 1. Rada wolontariatu, powołana w ramach Samorządu uczestników: koordynator, członkowie

 2. Rada samorządu uczestników w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, członkowie.

 1. Kompetencje Przewodniczącego Rady Samorządu:

 1. Reprezentuje Samorząd wobec Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

 2. Kieruje pracą Samorządu.

 3. Organizuje współpracę Samorządu z Radą Pedagogiczną

 4. Reprezentuje placówkę na zewnątrz jako przedstawiciel młodzieży.

 5. Kontroluje prawidłowość działania organów Samorządu.

 6. Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Samorządu Uczestników.

 1. Kompetencje Rady Samorządu Uczestników:

 1. Zwołuje zebrania Samorządu.

 2. Opracowuje i przedstawia projekt programu prac Samorządu Uczestników Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej placówki.

 3. Jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora placówki i Rady Pedagogicznej.

 1. Kompetencje zastępcy Przewodniczącego:

 1. Jest współodpowiedzialny za realizację zadań nałożonych na Przewodniczącego Samorządu Uczestników

 2. W razie nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego kompetencje.

 3. Wspomaga Przewodniczącego we wszystkich jego zadaniach wynikających z jego funkcji.

 1. Kompetencje sekretarza to prowadzenie zeszytu protokołów zebrań

 2. Samorząd ze swojego składu wyłania Radę Wolontariatu, następnie koordynatora i członków. 

 3.  Rada wolontariatu może stanowić narzędzie do koordynacji zadań z zakresu wolontariatu, przez m.in.: diagnozowania potrzeb społecznych w środowisku lub otoczeniu placówki, opiniowania oferty działań i decydowania o konkretnych działaniach do realizacji.
                     

§3. Tryb przeprowadzenia wyborów

 1. W wyborach do samorządu uczestników bierze ogół uczestników poprzez wyłonienie przedstawicieli z poszczególnych pracowni

 2. Przewodniczący wybierany jest większością liczbą głosów przez ogół uczestników w glosowaniu tajnym, równym i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów

 3. Wybory odbywają się co roku i mają charakter uzupełniający

 4. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu

§4. Opiekun Samorządu uczestników

 1. Opiekuna samorządu uczestników pełni funkcję doradczą samorządu

 2. Opiekun samorządu uczestników uzyskuje status stałego obserwatora obrad i koordynatora działalności samorządu

 3. Kadencja opiekuna samorządu uczestników trwa rok.

§4. Przepisy końcowe

 1. Młodzież występująca w obronie praw innych uczestników nie może być z tego powodu negatywnie oceniana przez nauczycieli.

 2. Regulamin Samorządu Uczestników jest uchwalany w głosowaniu jawnym podczas zebrania Samorządu Uczestników z przedstawicielami poszczególnych kół zainteresowań.

 3. Wszystkie decyzje samorządu podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu

 4. Decyzje podjęte przez samorząd uczestników musza być zatwierdzane przez dyrektora placówki

Regulamin został uchwalany przez ogół uczestników w głosowaniu równym i powszechnym

Skład Rada wolontariatu:

koordynator- Martyna Gnoza

członkowie: Maja Trelińska, Stella Trelińska, Natalia Lelo, Eliza Aleksiak, Adriana Sęk

PLAN DZIAŁAŃ RADY WOLONTARIATU I WSZYSTKCH WOLONTARIUSZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

- zbiórka baterii przez cały rok szkolny 2017/2018

- Zabawa Andrzejkowa dla dzieci- listopad: pomoc przy organizacji andrzejek dla dzieci MDK

-Mikołajkowa zbiórka ‘Być dla innych”- imiennych paczek dla dzieci z DPS

- pomoc w przygotowaniach i organizacji integracyjnego balu karnawałowego- luty 2018

- Wolontariat "Być dla innych": styczeń- marzec 2018: przygotowania i organizacja integracyjnej akcji charytatywnej "Być dla innych" na rzecz dzieci niepełnosprawnych

- spotkania integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi przez cały rok szkolny 2017/2018