REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W RAMACH OBCHODÓW DNI RODZINY

,,WIOSNA ACH TO TY” – Z UWZGLĘDNIENIEM RODZINNEGO SPĘDZANIA CZASU W TRUDNEJ SYTUACJI PANDEMII

§1

Organizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie.

§2

Cele konkursu

- uchwycenie w pracy piękna wiosny i rodzinnego spędzana czasu w obliczu obecnej trudnej sytuacji pandemii

- umożliwienie uczestnikom konkursu rozwoju kreatywności oraz umiejętności  artystycznych w ramach proponowanej tematyki

- umożliwienie zdalnego rozwoju pasji i dzielenia się nią

- promowanie postaw prorodzinnych oraz wzmacnianie więzi rodzinnych

- integracja wartości rodzinnych i piękna natury wiosny w czasie kwarantanny społecznej

-

§3

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs adresowany jest do wychowanków i uczniów placówek oświatowych miasta Mrągowo

2. Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie uczęszczający do wszystkich szkół podstawowych i placówek pozaszkolnych

3. Prace będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych tj.:

I- dzieci w wieku przedszkolnym

II- uczniowie szkół podstawowych

§4

Zasady ogólne konkursu

1. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy ukazującej podaną tematykę z uchwyceniem wiosny i rodziny.

4. Nadesłane prace konkursowe (zdjęcie lub scan) musi być zapisane w formacie jpg. Oraz zawierać następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek dziecka, placówka do której dziecko uczęszcza, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).

6. Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę.

7. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie (załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska oraz zwycięskich prac na stronie internetowej MDK oraz portalu społecznościowym i w mediach lokalnych. Zgoda zostaje wysłana razem ze zdjęciem pracy drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule „konkurs plastyczny”

§5

Zasady szczegółowe konkursu

1. Technika wykonanie pracy jest dowolna.

3. Do konkursu nie można zgłaszać prac biorących udział w innych konkursach.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.  

§ 6

Termin i miejsce składania prac 

1. Prace należy przesłać najpóźniej do dnia 05.06.2020r. drogą elektroniczną na podany adres.

4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym. 

§7 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.

2. Decyzje jury są ostateczne.

3. O wręczeniu nagród laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Jeśli nie będzie możliwości wręczenia nagród osobiście , trafią one do laureatów pocztą na wskazany w zgłoszeniu adres.

4. Na stronie www.mdk.mragowo.pl zostanie utworzona galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac.

§8

Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów z nadesłanych zdjęć ich prac konkursowych.

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie

Niniejszym oświadczam, że

  • zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki;
  • moja córka/syn jestem autorem nadesłanej pracy;
  • nadesłane prace nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
  • wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej córki/syna…………………………………………………………….. na potrzeby konkursu zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

…………………….                                         ………………………………………………….

Miejscowość, data                                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego