• Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie

"Mrągowo-moje miasto"- regulamin konkursu plastyczno-literackiego

 obrazkonkurs

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie przy współpracy z mrągowskimi szkołami i przedszkolami uprzejmie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie literacko – plastycznym pt. „Mrągowo -MOJE MIASTO”. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrz Miasta Mrągowo Otolii Siemieniec

Konkurs jest propozycją spojrzenia na swoje otoczenie przez pryzmat jego historii, działań kulturalnych i dziecięcej wyobraźni. Być może twórcza inwencja w obrazie i słowie ujawni się wizją przyszłości dla młodszych pokoleń oraz będzie miłym uwiecznionym w pracach wspomnieniem. Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:

 • literackiej;
 • plastycznej.

Konkurs obejmuje podział na następujące kategorie wiekowe:

 • przedszkola
 • klasy 1-4
 • klasy 5-8 ( również klasy gimnazjum)

Tematy szczegółowe prac literackich do wyboru:

 • opowiedz o Mrągowie osobom, które będą żyły w 2068 roku (opowiadanie)
 • moje ulubione miejsce w Mrągowie (opowiadanie, wiersz)
 • Mrągowo słowem malowane (wiersz)

Tematy prac plastycznych do wyboru:

 • pocztówka z Mrągowa
 • jak wyobrażacie sobie Mrągowo za 50 lat
 • moje ulubione miejsce w Mrągowie

Cele konkursu:

 • Uświadomienie dzieciom i młodzieży wartości i przynależności do ich „małej Ojczyzny”.
 • Propagowanie wśród młodego pokolenia poczucia tożsamości lokalnej.
 • Umożliwienie uczestnikom konkursu rozwoju kreatywności
 • wydanie najciekawszych prac plastycznych w formie pocztówek
 • publikacja najciekawszych prac literackich
 • umieszczenie prac w Skrzyni Czasu

Wytyczne do prac literackich oraz plastycznych:

 1. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np. opowiadanie, wiersz, itp.).
 2. Praca literacka:
 • powinna być napisana w formacie *.doc/*.docx oraz dostarczona w formie wydruku komputerowego oraz na nośniku CD/pendrive
 • nie może przekraczać 2 stron wydruku komputerowego w formacie A4 , czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12, interlinia 1,5 pkt, tekst wyjustowany.
 • komisja weźmie pod uwagę: oryginalność, poziom artystyczny samodzielność(utwór nigdzie niepublikowany )
 1. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką płaską (np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, techniki mieszane( bez użycia materiałów sypkich itp.) w formacie A-4, A-3
 2. Estetyka prac( prace rolowane, składane nie będą brane pod uwagę)
 3. Prace zbiorowe nie będą oceniane (1 uczestnik-1 praca)
 4. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora ze szczegółowym wybranym tematem pracy.
 5. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 6. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek załączyć do pracy prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej), zawierający dane uczestnika konkursu, a w szczególności: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana oraz zgodę rodziców na publikację pracy uczestnika.

Jury: przedstawiciele MDK, CKiT oraz mrągowskich szkół i przedszkoli ( plastyk, polonista , instruktor teatru, nauczyciel przedszkola) wytypowani przez dyrektora danej placówki.

Nagrody:

za I miejsce: czytnik ebook
za II miejsce: drukarka wielofunkcyjna 
za III miejsce: pendrive 32 GB 
wyróżnienie: pendrive 16 GB 
oraz upominki.

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom
 • Laureaci konkursu w kategorii literackiej oraz w kategorii plastycznej otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski w Mrągowie.

Terminarz konkursu

 • Termin składania prac upływa z dniem 01.06.2018 r. Prace można przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
ul. Kopernika 2C
11 – 700 Mrągowo

 • Koszty przesyłki ponosi uczestnik konkursu.
 • Ogłoszenie wyników konkursu obędzie się w trakcie Uroczystej Gali w Urzędzie Miejskim w Sali nr 1. Termin Gali zostanie podany razem z wynikami konkursu.
 • Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu oraz o Uroczystej Gali w terminie do dnia 11.06.2018

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Karta informacyjna dołączona do pracy

(należy przykleić na odwrocie pracy)

Konkurs literacko - plastyczny „Mrągowo – MOJE MIASTO”

Dane autora pracy
Imię  
Nazwisko  
Wiek* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
                                 
Klasa  
Dane szkoły/placówki oświatowej
Nazwa  
Ulica/Numer  
Kod pocztowy  
Miejscowość  
Województwo  
e-mail  
Dane nauczyciela
Imię i Nazwisko  
tel. kontaktowy  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 922)

Powyższe dane osobowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów związanych z organizacją
i promocją konkursu.

……..……………………

Podpis nauczyciela

*zaznaczyć znakiem „X”


Załącznik do regulaminu
(należy przykleić na odwrocie pracy)


Konkurs literacko - plastyczny

„Mrągowo – moje miasto”………………..…………….……………………
(miejscowość, data)

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych dziecka

Zapoznałem się z regulaminem Konkursu literacko - plastycznego

„Mrągowo – moje miasto”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka


……………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

na zasadach określonych przez organizatora
w regulaminie konkursowym.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dn. 29.08.1997r., dla celów związanych z organizacją
i promocją konkursu, publikacją zgłoszonych prac w całości
lub w części w mediach drukowanych i elektronicznych.

…………………………………….……………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

(należy przykleić na odwrocie pracy)


Konkurs literacko - plastyczny

„Mrągowo – moje miasto”………………..…………….……………………
(miejscowość, data)

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych dziecka

Zapoznałem się z regulaminem Konkursu literacko - plastycznego

„Mrągowo – moje miasto”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka


……………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

na zasadach określonych przez organizatora
w regulaminie konkursowym.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dn. 29.08.1997r., dla celów związanych z organizacją
i promocją konkursu, publikacją zgłoszonych prac w całości
lub w części w mediach drukowanych i elektronicznych.

…………………………………….……………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

BIP

 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie